Општи услови

1. СОДРЖИНА НА ПАТУВАЊЕ

Организаторот на патувањето гарантира реализација на аражманот според описот во програмата. Содржината на аражманот ќе се оствари во целост и на опишаниот начин, освен во случај на влијание на ,,виша сила,, која не можела да се предвиди (војна, штрајк, терористички акции, елементарни непогоди сообраќајни проблеми и слично).

  2. ПРИЈАВИ ДОГОВОР И УПЛАТИ

Пријава-договор за секое патување се врши до пополнување на слободните местата со извршена уплата на аконтација на цената одредена за секоја поединечна програма. Пријавите можат да се извршат во агенцијата „Dajo Tours“ и во сите агенции овластени за продажба на нејзинитепрограми. При пријавување на купувачот уплаќа аванс од 30% од вредноста на аражманот, а остатокот по потврдувањето на резервацијата од службата за резервации, и тоа најдоцна до 14 дена пред реализација на аражманот.Доколку во дадениот рок патникот не ја изврши доплатата на остатокот од аранжманот,организаторот ќе смета дека патникот се откажува од аранжманот и притоа ќе ги наплати трошоците за отказ на аранжманот согласно условите приложени во член 6-,,Откажување од Патувањето,,од страна на патникот. При пријавувањето, патникот потпишува   договор за патување со назнака: „Изјавувам дека сум запознат со програмата и Општите услови на патување, и дека во целост ги прифаќам!“, со што Општите услови за патување, стануваат правна обврска за организаторот и патникот.

3. ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ

Цените за сите патувања се објавени во Денари или Евра со обврска за плаќање во денарска противвредност според пазарниот курс-објавен од организаторот. Секое барање за дополнителни услуги подразбира дополнителни плаќања. Организаторот го задржува правото за промена на цената на аражманот во случај на промена на цените на хотелските, превозните и други услуги, како и во случај на промена на девизните курсеви на пазарот. За зголемување на цената до 10% не е потребна согласност на купувачот (се пресметува на остатокот од уплатата). При зголемување поголемо од 10%, купувачот има право да го раскине договорот без обврска да ја надомести штетата.

Доколку во назначениот рок патникот по писмен пат не го извести организаторот на патувањето дека тој се откажува од договорот се смета дека истиот ја прифатил новата цена.

Дополнително намалување на цените за патувањето (на пример попусти од типот ''last minute'') не се однесуваат на веќе склучени договори и тие не можат да бидат основ за било каков пригоор или рекламација на патникот наспроти организаторот на патувањето.

4. КАТЕГОРИЗАЦИЈА И ОПИС НА УСЛУГИТЕ

Понудените хотели и апартмани се опишани според официјалната категоризација за време на издавањето на рекламниот материјал. Квалитетот на услугите е под надзор на локалните туристички организации, стандардите на сместување и услуги се различни по дестинации и не се споредуваат. Организаторот не превзема одговорност за  никаква усна или писмена информација која не е во согласност со описот на услугите во оваа програма.

5. ИЗМЕНИ ВО ПРОГРАМАТА И ПРАВО НА ОТКАЗ НА АРАНЖМАНОТ

Организаторот има право да ја измени програмата (во времетраењето или содржината) во случај на виша сила или вонредни околности кои не можел да ги предвиди, избегне или отстрани. Учесникот на патувањето има право на рефундација на износот на нереализираните услуги. Организаторот го задржува правото да го одложи или откаже аранжманот во случај на недоволен број на пријавени патници од предвидениот минимум за одреден аранжман. Организаторот е должен да ги извести сите купувачи за отказот најмалку 5 дена пред почетокот на реализација на аранжманот и да им ги врати во целост уплатените средства најдоцна 8 дена од денот на откажувањето.

6. ОТКАЖУВАЊЕ ОД ПАТУВАЊЕТО

Патникот може во секој момент да се откаже од патувањето и тоа треба да го направи во писмена форма. Датумот на писмениот отказ претставува основа за пресметка и наплата на отказните трошоци (во однос на основната цена на аранжманот), според следната скала: -за отказ до 30 дена пред патувањето се наплатува 5%

-за отказ од 29 до 22 дена пред патување 10%

-за отказ од 21 до 15 дена пред патување 20%

-за отказ од 14 до 08 дена пред патување 50%

  -за отказ од 07 до 01 дена пред патување 90%

 -ако патникот не се појави или го откаже аранжманот на денот на неговата реализација, организаторот ќе го наплати целокупниот износ на аранжманот т.е. 100%.

Во случај на отказ на веќе потврдената резервација, организаторот ќе наплати отказни трошоци во висина на уплатената аконтација. Доколку патникот го менува терминот на поаѓање на истиот аранжман најмалку 15 дена пред денот на предходно потврденото тргнување, доколку е можно организаторот ќе изврши промена на резервацијата и ќе наплати манипулативни трошоци во висина од 500 мкд.

Доколку патникот се откажува од патувањето поради причини кои не можел да ги предвиди, избегне или отстрани ( болест или смрт во потесното семејство, елементарна непогода и сл.) а врз основа на важечката потврда од надлежните органи, во тој случај не ги плаќа отказните трошоци по наведената скала туку само реални трошоци произлезени од откажувањето на аранжманот.

  7. ОБВРСКИ НА ОРГАНИЗАТОРОТ НА ПАТУВАЊЕТО

  Организаторот е обврзан да се грижи за реализацијата на услугите и за изборот на извршителите на услугите, како  и за интересите на патниците согласно добрите обичаи во туризмот. Организаторот е должен да му ги овозможи на патникот сите услуги наведени за поединечниот аранжман во програмата и одговара за евентуалното неизвршување на услугите или дел од услугите. Организаторот исклучува секаква одговорност во случај на промени и неизвршување на услуги предизвикани од дејство на виша сила како и од доцнење на превозните средства, за кои превозникот не одговара според позитивните прописи и меѓународните конвенции.

Организаторот на патувањето не прифаќа никаква одговорност доколку дипломатско - конзуларното претставништво го одбие издавањето на влезна виза или доцни со издавањето на визата, или ако емиграционото одделение на странската земја не одобри влез на одреден патник, ниту за било кои други последици кои произлегуваат поради евентуалната неисправност или губење на патните документи на патникот. Во овие случаи патникот не ги плаќа дополнителните трошоци.

8.ОБВРСКИ НА ПАТНИКОТ 

Патникот е обврзан да се грижи лично  за неговите документи и предмети да ги исполнуваат условите предвидени со граничните, царинските, здравствените и другите прописи на својата земја како и на земјата во која патува, да се придржува кон куќниот ред во угостителските и хотелските објекти, како и во превозните средства, и да соработува со претставникот на организаторот и извршителите на услугите во добра намера. Во случај на непочитување на овие обврски, патникот одговара на организаторот за направената штета. Патниците кои свесно го нарушуваат редот во објектите односно возилото можат да бидат отстранети од аранжманот. Патникот е должен да поседува важечки пасош и да се информира кај организаторот дали за земјата во која патува (или за земјите низ кои се патува транзитно) е потребна виза, за таа навреме да се обезбеди. Патникот е должен да се информира за девизните и царинските прописи во својата земја и земјите во кои патува.Патникот е должен да ги чува и лично одговара за сите свои документи,парични средства и личен багаж за цело време на патувањето.

9. БАГАЖ 

Патникот има право на бесплатен превоз до 15 кг багаж на чартер летовите и 20 кг на редовните авионски линии. Кај автобускиот чартер превоз, е дозволен бесплатен багаж од една патна торба до 20кг по патник. За секој килограм односно патна торба преку дозволеното се плаќа во зависност од дестинацијата на патувањето. Децата до 2 години во авионскиот превоз и деца кои не плаќаат билет во автобус немаат право на бесплатен багаж. Багажот се превезува на ризик на патникот, поради тоа препорачуваме осигурување на багажот во осигурителна компанија.Како багаж не се дозволува внесување на трговска стока,храна,пијалоци,лекови,наркотици,хемиски или други запаливи средства,оружје,животни,и слични предмети.При внесување и изнесување на багажот од возилото патникот со лично присуство одговара за истиот.За време на реализација на патувањето/аранжманот за багажот се грижи самиот патник.Препорачуваме пред патувањето да се направи полиса за Патничко осигурување со оигурување на багаж преку Осигурителна компанија.Организаторот не одговара за уништениот или изгубениот багаж, како и за изгубениот багаж или драгоцености во хотелот (препорачуваме наем на сеф).

10. ЗДРАВСТВЕНИ ПРОПИСИ И ЗАШТИТА 

 Патникот е должен да се информира во надлежната здравствена институција и да ги почитува здраствените прописи за патување во одредена земја (потреба од вакцина или здравствен документ). Во случај на болест или незгода во текот на користењето на аранжманот, трошоците за лечење или евентуални лекарски интервенции ги плаќа патникот. Препорачуваме од осигурителните компании да обезбедите меѓународно здравствено осигурување во случај на болест или незгода за време на престојот во странство.

 11. СМЕСТУВАЊЕ ВО СОБИ И АПАРТМАНИ

    Доколку купувачот-патникот не договорил соба/апарман со посебни карактеристики, ќе прифати било која официјално регистрирана соба/апартман за сместување во договорениот објект, опишана во каталогот/брошурите и ценовникот. Доколку е можно, организаторот ќе се обиде да одговори на дополнителните барања на патникот (комфор, ориентација на собата, кат и сл.) но, не може да гарантира исполнување на таквото барање.Вообичаеното сместување во собите е од 14:00 часот, а напуштањето на собите до 10:00 часот, доколку во куќниот ред не е поинаку назначено.

11.-а ИНДИВИДУАЛНИ ПАТУВАЊА

За индивидуални “резервации и аранжмани”патникот плаќа депозит на име трошоци за резервација.Доколку резервацијата биде прифатена од патникот депозитот се пресметува во цената на патувањето.

Доколку резервацијата не биде потврдена од страна на организаторот на патувањето депозитот во целост му се враќа на патникот.Ако патникот не ја прифати понудената или потврдената резервација организаторот на патувањето го задржува износот од депозитот во целост..Одредбите од член 6 од Општите услови за патување не се применуваат кај индивидуални резервации и аранжмани.

12. РЕШАВАЊЕ НА ПРИГОВОРИ

Во случај на непотполно или неквалитетно извршување на услугите, патникот има право на соодветно обештетување доколку приложи писмен приговор до организаторот. Секој патник – носител (потписник) на договорот има право на приговор врз основа на неизвршена договорена услуга. Организаторот нема да прима во процедура групни приговори кои ги поднесуваат повеќе носители на договорот врз основа на еден приговор.

 Постапка за поднесување на приговор:

-Веднаш на самото место патникот ја рекламира неадекватната услуга кај претставникот на организаторот, а доколку го нема, кај извршителот на услугите. Патникот е должен да соработува со претставникот и со извршителот на услугите со добра намера за да се отстранат причините за приговорот. Доколку патникот на самото место не го прифати понуденото решение на рекламацијата кое одговара на уплатената услуга, организаторот нема да ја прифати дополнителната рекламација на патникот и нема да одговори на истата.

-Ако причината за рекламација не биде отстранета , патникот со претставникот составува  писмен приговор(записник) .

-Најдоцна 8 дена по завршувањето на аранжманот, патникот поднесува писмен приговор во продажното место каде што го уплатил аранжманот и ја приложува писмената потврда (записник) потпишан од претставникот како и евентуалните сметки за дополнителните трошоци. Организаторот ке ги прими во процедура само потполно документарните приговори поднесени во наведениот рок од 8 дена.

-Организаторот е должен да донесе писмено решение во рок од 14 дена од приемот на приговорот во продажното место. Организаторот може да го одложи рокот на решението на приговорот заради комплетирање на информациите и проверката на наведените рекламации кај извршителот на услугите. Организаторот ќе ги решава само оние рекламации  кои во местото за одмор не можеле да бидат отстранети причините кои ги предизвикале.

-Додека организаторот не донесе решение по приговорот, патникот се откажува од посредување на било кое друго лице, судска постапка или давање информации во јавните медиуми.

-Највисокиот  надомест по приговорот може да достигне сума до износот на рекламираниот дел од услугите, но таа не може да ги вклучува веќе искористените услуги како и севкупниот износ на аранжманот. Со ова се исклучува правото на купувачот за идеална штета.

13. НАДЛЕЖНОСТ НА СУДОТ

 Во смисла на член 12 од овие услови, купувачот на услугите од одредена програма има право на рекламација кај организаторот на патувањето. Доколку купувачот не е задоволен со решението на организаторот, има право на побара дополнителна арбитража од страна на надлежниот суд во Неготино.