Општински линии

Секојдневно се оддржуваат општински линии на релација с.Пепелиште-Неготино и с.Криволак-Неготино и с.Долни Дисан-Тимјаник-Неготино и обратно по следниот редослед:

ПОНЕДЕЛНИК-ПЕТОК

релација НЕГОТИНО-ПЕПЕЛИШТЕ: 07.00, 07,45, 08,30, 09.30, 10.30, 12.00, 13.00, 13.45, 14.30, 15.00, 16.30, 18.00, 18.35

релација ПЕПЕЛИШТЕ-НЕГОТИНО: 06.10, 06.40, 07.30, 08.15, 09.00, 10.00, 11.00, 12.15, 14.00, 15.40, 17.00, 18.15

релација НЕГОТИНО-КРИВОЛАК: 07.00, 07.45, 08.30, 09.30, 10.30, 12.00, 13.00, 14.30, 15.15, 16.30, 18.00, 18.35

релација КРИВОЛАК-НЕГОТИНО: 06.35, 07.15, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.10, 12.40, 11.55, 15.35, 16.45, 18.10

релација ДОЛНИ ДИСАН-НЕГОТИНО: 06.10,06.30, 07.10, 08.10, 09.10, 10.30, 11.20, 12.30, 13.20, 14.30, 16.20,17.20,18.30

релација НЕГОТИНО-ТИМЈАНИК, ДОЛНИ ДИСАН: 06.45, 07.45, 08.45, 09.55, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.10, 16.50, 18.10, 19.00

релација ТИМЈАНИК-НЕГОТИНО: 06.20, 06.40, 07.20, 08.20, 09.20, 10.40, 11.30, 12.40, 13.30, 14.40, 16.30, 17.30, 18.40

САБОТА

релација НЕГОТИНО-ПЕПЕЛИШТЕ: 07.00, 08.00, 15.00

релација НЕГОТИНО-КРИВОЛАК: 06.10, 07.30, 14.00

релација НЕГОТИНО-КРИВОЛАК: 07.00, 08.00, 15.00

релација КРИВОЛАК-НЕГОТИНО: 06.35, 07.15

релација НЕГОТИНО-ТИМЈАНИК, ДОЛНИ ДИСАН: 06.45, 15.10

релација ТИМЈАНИК-НЕГОТИНО: 06.20, 14.40

релација ДОЛНИ ДИСАН-НЕГОТИНО: 06.10, 14.30

Недела и Државни празници не сообраќаат линиите.